Skip directly to content

Eerstelijnszorgcongres

Van 28 t/m 30 januari 2015 heeft op Terschelling het 12e Pfizer zorgcongres voor de eerstelijnszorg plaatsgevonden. Dit jaar was het thema “Zorg 2025: zorgakkoord eerstelijn, tussenstop naar beter of vluchtheuvel zonder einddoel?”.

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) stelt dat: “Zorg moet hervorming succesvol maken”. Er zijn hiervoor een aantal wijzigingen doorgevoerd die de basis dienen te vormen voor bestuurders, zorgprofessionals, patiënten en verzekeraars om deze veranderingen succesvol te laten zijn.

Deze veranderingen zijn onder meer: dat zorgverzekeraars volledig risicodragend worden, dat de wijkverpleegkundige een centrale rol in de zorg dient in te nemen en nauw dient samen te werken met de huisarts, een nieuw bekostigingsmodel voor huisartsenzorg bestaande uit drie compartimenten met onder meer een meekijkconsult als declarabel product en de invoering van prestatiebekostiging in de medisch specialistische zorg.

Tevens stellen minister Schippers en staatssecretaris Van Rijn in de VWS begroting 2015 dat er een “meer patiëntgerichte manier van denken en werken” noodzakelijk is en dat het “toepassen van innovaties” essentieel is.

Zo verwachten zij dat de steeds mondigere en zelfredzamere patiënt de regie wil gaan voeren over zijn leven en gezondheid. Nieuwe technologie, zoals de komst van smartphones, tablets en apps, heeft deze ontwikkeling versterkt.

Daarnaast neemt met een stijgende levensverwachting ook de vraag naar kwaliteit van leven toe en komt daar meer de nadruk op te liggen.

Het eerstelijnszorgcongres van 2015 stond daarom in het teken van wat deze zaken voor de deelnemers en hun organisaties in de komende jaren kunnen betekenen. Gedurende het symposium zijn deze ontwikkelingen binnen de Nederlandse gezondheidszorg onderwerp van dialoog geweest.

In een aantal lezingen hebben de genoemde aspecten de revue gepasseerd en is hierover uitgebreid met elkaar over gediscussieerd. Deze discussies en de oplossingsrichtingen die hieruit voortvloeien, kunnen door partijen meegenomen worden in de visievorming en/of beleidsvorming van hun eigen organisatie en om de zorg en/of het zorgsysteem te verbeteren.

Pfizer geneesmiddelen, vaccins en producten zijn geen onderwerp gedurende het zorgcongres, tenzij een spreker het noodzakelijk vindt om hierover met de deelnemers van het congres in gesprek te gaan. Pfizer maakt gedurende het congres nadrukkelijk geen reclame voor haar geneesmiddelen.

Alle deelnemers aan deze bijeenkomst betalen de deelnamekosten 100% zelf. De sprekers hebben de mogelijkheid om voor de door hen geïnvesteerde tijd in voorbereidingsgesprekken, het sprekersdiner en hun inhoudelijke bijdrage gedurende het zorgcongres gebruik te maken van een vrijstelling van de deelnamekosten. Een aantal sprekers maakt hiervan gebruik. Anderen kiezen ervoor om desalniettemin de deelnamekosten volledig zelf te betalen.

De deelnamekosten van het eerstelijnscongres 2015 bedroegen € 1.075, -

15.PFE.3.270