Skip directly to content

Hoe werkt Pfizer samen met patiëntenorganisaties?

De volgende principes dienen door Pfizer en de patiëntenorganisatie in overweging te worden genomen, begrepen en geaccepteerd voordat er een partnerschap en/of samenwerkingsverband wordt aangegaan:

 • Tussen Pfizer en de patiëntenorganisatie dient er te allen tijde transparantie te bestaan ten aanzien van de activiteiten. 
 • Vertrouwelijke informatie over leden van de patiëntenorganisatie en personen die daarmee verbonden zijn of andere vertrouwelijke informatie blijft in het bezit van de patiëntenorganisatie en wordt niet aan Pfizer ter beschikking gesteld. 
 • Parameters en tijdschema’s dienen van meet af aan te worden begrepen en overeengekomen. 
 • Gezamenlijke overeenkomsten of projecten van Pfizer en de patiëntenorganisatie dienen gebaseerd te zijn op gelijkwaardig partnerschap met wederzijds respect en vertrouwen.
 • Pfizer mag niet van de patiëntenorganisatie eisen dat één enkel farmaceutisch (Pfizer) product (hetzij op recept, hetzij vrij verkrijgbaar) wordt aanbevolen. Wel kan de patiëntenorganisatie aanbevelingen doen over een reeks van soortgelijke producten als geheel. 
 • Er mag geen ongepaste invloed worden uitgeoefend op de agenda, prioriteiten of handelingen van de patiëntenorganisatie.
 • De onafhankelijkheid van de interne beleidsvorming, beleidsinzichten en activiteiten van de patiëntenorganisatie dient te allen tijde te worden gewaarborgd. 
 • De samenwerking met Pfizer mag de onafhankelijkheid van de patiëntenorganisatie niet in het gedrang brengen, of die indruk wekken. 
 • Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen elkaars naam of logo niet gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. 
 • Pfizer en de patiëntenorganisatie mogen geen aanspraak maken op elkaars samenwerking zonder voorafgaande schriftelijke toestemming, en mogen niet zonder toestemming wederzijdse meningen citeren.
 • Pfizer en de patiëntenorganisatie zullen overleg plegen over al het materiaal dat in elkaars naam wordt gemaakt en waarop elkaars logo staat. Pfizer en de patiëntenorganisatie behouden ieder voor zich het laatste woord over de redactie van het eigen materiaal, tenzij strijd met vigerende regels wordt geconstateerd.
 • Desgevraagd zullen Pfizer en de patiëntenorganisatie elkaar verslagen, rekeningen en andere dienstige informatie overleggen die rechtstreeks verband houden met het partnerschap of het samenwerkingsverband, met uitzondering van eventuele vertrouwelijke informatie. 
 • Pfizer zal te allen tijde de geldende CGR regels en voorschriften naleven met betrekking tot het bijwonen van, en deelnemen aan, bijeenkomsten van de patiëntenorganisatie. 
 • Voor zover van toepassing op de samenwerking met de patiëntenorganisatie vormt voor Pfizer de Gedragscode Geneesmiddelenreclame van de Stichting Codecommissie Geneesmiddelenreclame en de Gedragscode voor Fondsenwerving in de Zorgsector uitgangspunt van haar handelen.
 • Pfizer zal de onafhankelijkheid van haar medewerkers die actief betrokken zijn bij de activiteiten met de patiëntenorganisatie volledig respecteren.

15.PFE.3.270