Skip directly to content

Transparantieregister Zorg

Interactie met artsen en andere zorgprofessionals

Wereldwijd is de geneesmiddelenindustrie een sterk gereguleerde bedrijfstak. Ook in Nederland is dit zo.

Pfizer houdt zich aan de op farmaceuten van toepassing zijnde regels van de Stichting Code Geneesmiddelenreclame (CGR). Deze regels hebben tot doel om geneesmiddelenreclame gericht op artsen, apothekers etc.. in goede banen te leiden. Wat wel/niet mag is in deze regels omschreven.

Zo is het farmaceutische bedrijven niet toegestaan om bijvoorbeeld grote geschenken te geven of artsen op luxe etentjes te trakteren.

Naast de externe regels heeft Pfizer interne regels die de wijze waarop wij in contact treden met medische beroepsbeoefenaren reguleren.

Binnen deze regels hebben wij contact met artsen en andere zorgverleners. Onder andere om;

 • hen in de praktijk via persoonlijk contact te informeren over onze geneesmiddelen en de behandeling rondom de betreffende indicatiegebieden verder te helpen optimaliseren.

 • met hen samen te werken om informatie uit de praktijk te verkrijgen die wij nodig hebben om behandelingen en zorg te kunnen leveren die de gezondheid van patiënten verder verbetert. Zo werken wij o.a. samen op het gebied van;

  • Onderzoek en ontwikkeling naar nieuwe geneesmiddelen;

  • Professioneel advies, van belang om onze geneesmiddelen te verbeteren;

  • Forums van experts, welke helpen de kennis van andere professionals te verhogen.

Transparantieregister Zorg

Vanaf 1 januari 2013 worden de financiële relaties tussen farmaceutische bedrijven en zorgverleners voortkomend uit deze samenwerkingsverbanden openbaar gemaakt via een centraal openbaar register. Dit is het Transparantieregister Zorg.

Gedurende het eerste kwartaal van elk kalenderjaar wordt het register gevuld met gegevens die betrekking hebben op het afgelopen jaar. Met ingang van 1 april 2013 heeft iedereen via het transparantieregister inzage in financiële relaties tussen Nederlandse beroepsbeoefenaren & zorggerelateerde instellingen (zoals ziekenhuizen) en farmaceutische bedrijven. Vanaf 2016 staan ook de patiëntenverenigingen in dit register.

Ga voor toegang tot het register en voor meer informatie naar www.transparantieregister.nl.

Welke financiële relaties vindt u in het Transparantieregister Zorg? En welke niet?

Onder de gedragsregels van de CGR voor openbaarmaking van financiële relaties in het Transparantieregister Zorg vallen dienstverlenings- en sponsoringsovereenkomsten, en bepaalde vormen van gastvrijheid.

Onder openbaarmaking van dienstverlening vallen:

 • consultancy;

 • adviesraad;

 • spreker;

 • overige diensten;

 • vergoeding van onkosten & verleende gastvrijheid.

Onder openbaarmaking van sponsoring vallen:

 • gesponsorde aantoonbare wetenschappelijke samenkomsten zoals geaccrediteerde nascholing of congressen;

 • gesponsorde zorggerelateerde activiteiten;

 • proefschriften.

Projecten/samenkomsten/proefschrift komen alleen in aanmerking voor sponsoring indien deze:

 • innovatief en/of kwaliteitsverbeterend zijn, én

 • directe of indirecte verbetering van zorg aan patiënten of de bevordering van de medische wetenschap tot doel heeft, én

 • het betreft geen reguliere zorg en kan niet uit reguliere middelen worden gefinancierd.

Onder openbaarmaking van gastvrijheid vallen:

 1. de onkosten voor aantoonbaar wetenschappelijke bijeenkomsten, zoals nascholingen of congressen, waarbij Pfizer per bijeenkomst 50% of maximaal €500,- ondersteuning biedt aan beroepsbeoefenaren die nascholing nodig hebben en niet zelf de gastvrijheid kunnen bekostigen (dit zijn kosten voor inschrijving en/of reis- en verblijfkosten).

 2. aan dienstverlening gerelateerde gastvrijheid.

Buiten de regeling van openbaarmaking vallen:

 • betalingen die in totaal per jaar per beroepsbeoefenaar, of per instelling/ samenwerkingsverband lager zijn dan € 500;

 • door Pfizer georganiseerde bijeenkomsten zonder reis-, verblijf (hotel)- en/of registratiekosten.

Buitenlandse betalingen:

Volgens de EFPIA (European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations) regels dienen betalingen aan beroepsbeoefenaren binnen 6 maanden na het einde van het kalenderjaar gepubliceerd te worden (vóór 1 juli 2017). Nu Nederland al eerder transparantieregels had ingevoerd in overleg met alle relevante stakeholders, wijkt de Nederlandse regeling af van de EFPIA regels en is de officiële deadline voor het aanleveren van gegevens gesteld op eind februari 2017.

Omdat Pfizer Nederland onderdeel uitmaakt van een internationaal concern en de wereldwijde systemen en afspraken zijn afgestemd op de EFPIA regels, levert dit voor Pfizer Nederland problemen op waar het betalingen betreft van buitenlandse Pfizer entiteiten aan Nederlandse beroepsbeoefenaren. De gegevens die wij van buitenlandse entiteiten moeten ontvangen, lopen steeds enkele maanden achter doordat ze via diverse kanalen moeten worden verzameld, geverifieerd en ingevoerd in systemen.

Betalingen en gastvrijheid van Pfizer Nederland (de Nederlandse entiteit) zijn conform de Nederlandse regels op tijd aangeleverd aan het transparantieregister (eind februari 2017). De gegevens van buitenlandse entiteiten die per datum van aanleveren bekend waren (naar verwachting betalingen tot en met oktober 2016) zijn tevens meegenomen. Hiertoe zijn we echter niet formeel verplicht aldus de Nederlandse CGR transparantie regels: “In beginsel geldt dat bedrijven bij het register melding maken van de financiële relaties die zij in Nederland zijn aangegaan. Als er sprake is van een financiële relatie met een in het buitenland gevestigd bedrijf, dan moet de melding aan het register worden gedaan door de in Nederland actieve zorgverlener of –instelling die bij die relatie is betrokken.”.

Gezien de overige buitenlandse betalingen (van na oktober 2016) ook in onze systemen verzameld gaan worden, zijn wij voornemens deze buitenlandse betalingen eenmalig te publiceren en wel vóór 1 juli 2017. Hierdoor zal het transparantieregister toch compleet zijn, hoewel er formeel geen verplichting op ons rust.

Uitgaven aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland vindt u op onze website

De transparantieregels van de CGR schrijven voor dat  op de eigen website de financiële ondersteuning aan Onderzoek & Ontwikkeling in Nederland geopenbaard dient te worden middels één totaalbedrag. In 2016moesten de bedragen van het voorgaande jaar voor het eerst openbaar worden gemaakt.

Voor 2015 is dit totaalbedrag €20.530.755,-.

Voor 2016 is dit totaalbedrag €13.835.596,-.

Onder openbaarmaking van Onderzoek en Ontwikkeling vallen:

 • Betalingen aan Nederlandse zorggerelateerde samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren zoals ziekenhuizen voor:

  • klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek;

  • onafhankelijk uitgevoerd medisch onderzoek waar Pfizer ondersteuning aan biedt;

  • niet-WMO plichtig onderzoek.

Bent u zorgverlener en heeft u vragen/opmerkingen over uw vermelding in het Transparantieregister Zorg?

Pfizer hecht er aan om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Vanaf 1 april 2013 kan iedereen bekijken welke gegevens Pfizer meent openbaar te moeten maken over haar relatie(s) met zorgverleners.

Als u op dit moment van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt, dan verzoeken wij u vriendelijk ons een e-mail te sturen (compliance.nl@pfizer.com) met een 'printscreen' van de regel uit het transparantieregister waar u het niet mee eens bent en waarin u uitlegt waarom u van mening bent dat wij een fout hebben gemaakt. Wij zullen zo snel als mogelijk op uw bericht reageren.

Ga voor meer informatie naar: http://www.cgr.nl/Transparantie of http://transparantieregister.nl/Wat-wel-en-niet-geregistreerd 

EFPIA Disclosure - Self Certification ondertekend door Rebecca Dutrieux.

PP-GIP-NLD-0056