Skip directly to content

Tweedelijnszorgcongres

Van 9 t/m 11 april 2014 heeft op Terschelling het 14e Pfizer zorgcongres voor de tweedelijnszorg plaatsgevonden. Dit jaar was het thema ‘Krimp in de tweede lijn’.

Aanleiding voor dit thema was het gegeven dat het ziekenhuislandschap de afgelopen jaren nog nooit zo sterk in beweging is geweest als nu. De positie van ziekenhuizen onderling, de taakverdeling tussen artsen en verpleegkundigen en de rollen van ziekenhuizen binnen de regio zijn aan sterke invloeden onderhevig.

Daarnaast beïnvloeden zorgverzekeraars met hun inkoop meer dan ooit de keuzes van en binnen ziekenhuizen. Dit heeft ondermeer geleid tot concentratie, specialisatie en differentiatie in de ziekenhuiszorg. Niet ieder ziekenhuis voert meer het volledige dienstenpakket.

In tegenstelling tot de afgelopen jaren - waar er nog sprake was van een stijging van zorgkosten, toename van het patiëntenaanbod en stijgende omzetten bij ziekenhuizen - lijkt er nu voor het eerst sprake te zijn van een afname in het volume en de omzet. Daarnaast zien ziekenhuizen zich geconfronteerd met een sterk veranderend inkoopbeleid van de zorgverzekeraars en een afname van het gecontracteerde budget.

In het licht van deze veranderingen is de vraag hoe ziekenhuizen zich kunnen herbezinnen op hun toekomstige dienstenpakket, organisatie en samenwerkingsverbanden.

Daarbij rijzen vragen als; 

  • Hoe gaan ziekenhuizen om met de huidige vraaguitval en is deze uitval blijvend van aard? 
  • Wat zijn daarvan de consequenties voor het zorgaanbod en de bereikbaarheid voor patiënten? 
  • Wat betekent dit voor de samenwerking met andere tweedelijnsvoorzieningen maar ook met die van de eerste lijn? 
  • Wat betekent dit voor de efficiency en kwaliteit van ziekenhuizen en hoe spelen beleidsontwikkelaars en zorgverzekeraars hier op in? 
  • En tot slot, welke gevolgen heeft dit voor de samenwerking tussen de bestuurders onderling; binnen ziekenhuizen, tussen bestuur en medische staven, en tussen de ziekenhuizen onderling en de netwerken/regio’s.

Over deze vragen en meer zijn de deelnemers aan het zorgcongres uitgebreid met elkaar over in gesprek gegaan en zijn ideeën, suggesties en aanzetten tot oplossingen gedeeld.

15.PFE.3.270