Skip directly to content

Zorgcongressen

Pfizer organiseert al sinds 2001 jaarlijks een zorgcongres voor bestuurders en betrokkenen van de tweedelijnsgezondheidszorg (zorg die u o.a. krijgt in ziekenhuizen) en sinds 2004 voor de eerstelijnsgezondheidszorg (zorg die u o.a. krijgt bij de huisarts). Pfizer brengt zo gezaghebbende partijen bij elkaar die beleids- en richtingbepalend zijn voor de toekomstige zorg in Nederland. Beide zorgcongressen zijn bij velen uit de zorgwereld inmiddels een begrip.

Tijdens deze symposia worden toekomstvisies en de mogelijke de aandachts- en probleemgebieden waarmee de gezondheidszorg zich geconfronteerd ziet met een grote groep bestuurders en vertegenwoordigers bespreekbaar gemaakt om zodoende een aanzet tot oplossingen te geven. Pfizer geneesmiddelen, vaccins en producten zijn geen onderwerp gedurende de symposia, tenzij een spreker het noodzakelijk vindt om hierover met de deelnemers van het congres in gesprek te gaan. Pfizer maakt gedurende het congres nadrukkelijk geen reclame voor haar geneesmiddelen.

De agenda van het congres wordt bepaald door de actualiteiten in de zorg en de vraag welke (organisatie-)ontwikkelingen er noodzakelijk zijn. Voorzitters van de zorgcongressen zijn samen met sprekers en een seminarcommissie verantwoordelijk voor de inhoud van de congressen.

Het doel van de zorgcongressen is om samen te werken, kennis te delen en ervaringen uit te wisselen waardoor het tempo van innovatie kan worden verhoogd.

De inleiders nodigen de deelnemers uit tot interactieve discussies over de vooraf beschreven vraagstukken. Sprekers verwerken de uitdagingen die zij persoonlijk zien en soms ook oplossingsrichtingen in een presentatie om de discussie met de overige deelnemers vanuit verschillende perspectieven te kunnen voeren.

Pfizer nodigt dan ook o.a. bestuurders van ziekenhuizen uit en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, VWS, NZa, Orde medisch Specialisten, NZi en patiëntenorganisaties.

Het doel van de zorgcongressen is niet om tot concrete afspraken te komen. De congressen fungeren als 'denktank'. Gedurende een zorgcongres vindt er vrije uitwisseling van gedachten en bespiegelingen rond de toekomst van de gezondheidszorg plaats. Zodoende vindt er ook geen verslaglegging plaats.

Alle deelnemers aan deze bijeenkomst betalen de deelnamekosten 100% zelf.

De sprekers hebben de mogelijkheid om voor de door hen geïnvesteerde tijd in voorbereidingsgesprekken, het sprekersdiner en hun inhoudelijke bijdrage gedurende het zorgcongres gebruik te maken van een vrijstelling van de deelnamekosten. Een aantal sprekers maakt hiervan gebruik. Anderen kiezen ervoor om desalniettemin de deelnamekosten volledig zelf te betalen.

De deelnamekosten van het eerstelijnscongres 2015 bedroegen € 1.075, -

De deelnamekosten van het tweedelijnscongres 2014 bedroegen € 1.595, -

Waarom organiseert Pfizer deze zorgcongressen?

Goede gezondheidszorg gaat verder dan geneesmiddelen. Ziekten hebben geen grenzen, dus alle partijen in de wetenschap en de gezondheidszorg (o.a. overheid, patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, zorgverzekeraars, academische wetenschappers en de innovatieve farmaceutische industrie) zouden deze ook niet moeten hebben. Het gemeenschappelijke belang is immers gezondheid.

Een optimale samenwerking tussen alle partijen is uiteindelijk vooral voor de patiënt van groot belang. Iedereen is dan ook juist gebaat bij samenwerking en een open dialoog tussen álle partijen in de wetenschap en de gezondheidszorg.

15.PFE.3.270